Boy, Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, 浜 wallpaper

See also: